Giới thiệu

Giới thiệu: Cơ cấu tổ chức

    Bộ máy quản lý Công ty gồm:

– Hội đồng Thành viên Công ty: 03 người;

– Kiểm soát viên: 01 người;

– VCQL: 04 người (01 Chủ tịch HĐTV, 01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc, 01 Phụ trách kế toán);

* Các phòng chức năng:

+ Phòng Tổ chức- hành chính

+ Phòng Kinh tế

+ Phòng Kỹ thuật sản xuất-QLBVR.

Các Bộ phận trực thuộc: 4 phân trường, 01 tổ tuần tra QLBVR.

Cơ chế hoạt động của Công ty như sau: Công ty hoạt động theo hệ thống cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng. Các đơn vị trực thuộc gồm 04 phân trường 01 tổ tuần tra QLBVR và 03 phòng nghiệp vụ:

+ 04 Phân trường: mỗi phân trường có 03 người: 1 phân trường trưởng và 2 cán bộ tiểu khu; Phân trường có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và chỉ đạo sản xuất trong  phạm vi phân trường;

   + Tổ tuần tra có nhiệm vụ nắm bắt tình hình và lên kế hoạch phối hợp với các phân trường tổ chức tuần tra truy quyét các khu vực trọng điểm trên địa bàn công ty quản lý.

Các phòng ban chức năng tham mưu: Phòng tổ chức, Phòng Kỹ thuật – QLBVR, Phòng Kinh tế- KH.

Bài mới nhất

To Top