Giới thiệu

Giới thiệu: Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

Bộ máy quản lý Công ty gồm:

– Hội đồng Thành viên Công ty: 03 người;

– Kiểm soát viên: 01 người;

– VCQL: 04 người (01 Chủ tịch HĐTV, 01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc, 01 kế toán trưởng);

* Các phòng chức năng:

+ Kinh tế – tổng hợp:

+ Phòng Kỹ thuật,

+ Phòng QLBVR.

Các Bộ phận trực thuộc: 4 phân trường, 01 trạm QLBVR.

Cơ chế hoạt động của Công ty như sau: Công ty hoạt động theo hệ thống cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng. Các đơn vị trực thuộc gồm 04 phân trường, 01 trạm QLBVR, và 03 phòng nghiệp vụ:

+ 04 Phân trường: 1 phân trường trưởng và các nhân viên quản lý tiểu khu; Phân trường có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và chỉ đạo sản xuất trong  phạm vi phân trường;

+ 01 Trạm QLBVR: 1 trạm trưởng và nhân viên chuyên trách; Trạm có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và chỉ đạo sản xuất trong  phạm vi trạm

   + 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng quản lý bảo vệ rừng, Phòng Kỹ thuật; Phòng Kinh tế tổng hợp.

 

Bài mới nhất

To Top